STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğünün fonksiyon ve görevleri şu şekildedir;

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA FONKSİYONU:
• İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
• Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
• İdare ve birim faaliyet raporunu hazırlamak.
• İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
• İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
• Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
• Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
• İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
• İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
• İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
PERFORMANS VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME FONKSİYONU:
• İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
• İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
• İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ FONKSİYONU:
• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
• Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
• İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

BÜTÇE ve PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünde, Üniversitenin bütçe ve ödenek işlemleri ile performans programı hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemler yürütülmektir. Şubede ifa edilen görevler şunlardır;
• Performans programı hazırlıklarını koordine etmek,
• Performans programını hazırlamak,
• Üniversite bütçesini hazırlamak,
• Bütçe ile verilen ödeneklere ait ayrıntılı finansman programını hazırlamak,
• Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
• Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
• Bütçe uygulama sonuçlarını izlemek ve raporlamak,
• Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
• Üniversiteye ait bütçe gelir tahminlerini gerçekleştirmek amacı ile elde edilen gelirlerin takip işlemlerini yürütmek.
• Haftalık nakit ihtiyaç cetvelini hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına göndermek,
• Üç aylık Hazine Yardımı talep formunu hazırlayarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne göndermek,
• Aylık nakit talep formunu hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına göndermek,
• Ek karşılık prim tahakkuk cetvelini SGK’ya göndermek,
• Verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

Başkanlığımız İç Kontrol Şube Müdürlüğünde, Üniversitenin iç kontrol sistemi ile ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemler yürütülmektir. Şubede ifa edilen görevler şunlardır;
• İç kontrol sistemin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
• İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
• Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek,
• Ön mali kontrol görevini yürütmek;
o Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
o İş artışlarının mali yükünün değerlendirilmesi
o Ödenek gönderme belgeleri,
o Ödenek aktarma, AFP revizyon ve ekleme işlemleri,
o Kadro dağılım cetvelleri,
o Geçici işçi pozisyonlarına ilişkin cetveller,
o Yan ödeme cetvelleri,
o Sözleşmeli personel cetvelleri ile sözleşme tasarıları,
o Ertesi yıla ve gelecek yıllara yüklenmeye girişilmesi,
o Verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

MUHASEBE-KESİN HESAP ve RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

Başkanlığımız Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünde, Üniversitenin muhasebe, bütçe kesin hesabı ve mali raporlarına ilişkin iş ve işlemler yürütülmektir. Şubede ifa edilen görevler şunlardır;
• Emanete alma ve emanetten iade etmeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
• Bir önceki maddede belirtilen görevlere ilişkin beyanname, bordro, cetvel, form, bildirim, vb. belgeleri hazırlamak ve ilgili yazışmaları yapmak, (muhtasar beyanname, kdv beyannamesi, Üç aylık kefalet bordrosu,vb.)
• Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde avans ve kredilerin takibi, devri, mahsubu ve diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Gelir ve alacaklar ile verilen depozito ve teminatları takip etmek, vadelerine uygun hesaplara almak, tahsil, takip, tecil, tehir, terkin vb. işlemlerini gerçekleştirmek,
• Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda ortaya çıkan alacakları 140 Kişilerden Alacaklar Hesabına almak, söz konusu hesabı takip etmek ve hesaba ilişkin iş ve işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 84. maddesine uygun şekilde yerine getirmek,
• Ödeme emri belgeleri ile muhasebe işlem fişlerini say2000i sistemine girmek,
• İlgili mevzuatı gereğince merkez muhasebe biriminde tanzim edilmesi gereken muhasebe işlem fişlerini hazırlamak,
• Günlük banka ekstresini kontrol ederek, muhasebe kaydını yapmak,
• Ödenekleri say2000i sisteminde onaylamak,
• Aylık mizanları kontrol etmek, hatalı kayıtları düzeltmek ve ay sonu ve yılsonu işlemlerini yapmak,
• Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. maddesinde belirtilen kontrolleri yapmak,
• TÜBİTAK projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Diğer araştırma projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• AB, Erasmus, Sınır Ötesi vb. gibi yurt dışı destekli araştırma projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Personel özlük haklarına ilişkin değişiklikleri say2000i sistemine girerek güncellemek,
• Personel Nakil Bildirimlerini kontrol ederek imzaya sunmak,
• Hak ediş kartlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
• Başkanlık ve şubelerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin tedarikine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ödeme emri belgesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yazılı kanıtlayıcı dokümanları hazırlamak ve imzalatmak
• Başkanlığın ön ödeme iş ve işlemlerini yürütmek, muhasebe işlem fişi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yazılı diğer dokümanları hazırlamak ve imzalatmak, ön ödemeleri takip etmek ve yasal süresi içerisinde mahsubunun gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Aylık hesap belgelerini Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 511 ve 512. Maddelerine uygun şekilde sınıflandırmak, dosyalamak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,
• Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre merkez muhasebe birimince yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapmak,
• Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
• Yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
• Mali istatistikleri hazırlamak,
• Verilen diğer görevleri yerine getirmek.